Ubezpieczenie Cudzoziemca KL - do wizy, karty pobytu

Ubezpieczenie KL

Cudzoziemca

Ubezpiecz teraz

wycena

Ubezpieczenie do wizy

Jakie ubezpieczenie potrzebne do uzyskania wizy w Polsce?

 • Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz się ubiegać się o wizę do Polski to musisz złożyć stosowne dokumenty aby ją otrzymać. Jednym z niezbędnych dokumentów jest ubezpieczenie zdrowotne do wizy, które zabezpieczać ma przypadki nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu w Polsce. Ubezpieczenie do wizy powinno posiadać Sumę Ubezpieczenia w wysokości 30000 euro. 
 • Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla Ciebie i Twojej rodziny.
 • Aby jeszcze lepiej dopasować ochronę do swoich potrzeb, zapoznaj się z dodatkowymi ubezpieczeniami, rozszerzającymi zakres polisy.

CO chroni ubezpieczenie do wizy?

 
Ubezpieczenie turystyczne do wizy dla cudzoziemców” zapewni Ci ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
 
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:
 1. pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia:
 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

 

 1. pokrywane do 50% sumy ubezpieczenia:
 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A..

 

Umowa ubezpieczenia może zawierać także dodatkowe:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia oraz świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

CO WYRÓŻNIA?

 
Wybierając Ubezpieczenie do wizy dla cudzoziemców w Wiener TU S.A., możesz być pewny, że podjąłeś właściwą decyzję, bo poza pełną ochroną ubezpieczeniową, zapewni Ci ona szereg wymiernych korzyści.
 
Zalety ubezpieczenia:
 • idealne dostosowanie polisy do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową.
 • atrakcyjny zakres umowy ubezpieczeniowej;
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych. uprawiania sportów.

OKRES I S.U.?

 • Decydując się na zakup polisy, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok lub krócej, w zależności od Twoich potrzeb.
 • W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30 000 euro. 
 • Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie dodatkowe, które zawieramy dobrowolnie i może mieć sumę ubezpieczenia: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł.
 • Suma ta jest odrębna od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia.
 • Jeśli do ubezpieczenia dla wizy chcesz dokupić także ryzyko OC (odpowiedzialność cywilna) masz do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.

 

Ubezpieczenie cudzoziemca do wizy